เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 6-10 of 14 results.
เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ(การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ(เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ค่าเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๒
ฐานข้อมูลตลาดเทศบาลตำบลวังศาลา