การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
การจัดทำมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน