นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

นายวิสุทธิ์  วอนเพียร

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังศาลา   วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

     ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๔๘ ทศ  กำหนดให้  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้  การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบ  นั้น

     กระผม  นายวิสุทธิ์  วอนเพียร  นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศให้กระผม  นายวิสุทธิ์  วอนเพียร  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๔๘ ทศ  ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่  กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาตำบลวังศาลา  สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่  รวมทั้ง  ความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง  และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาตำบลวังศาลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลวังศาลา  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตำบลวังศาลามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการคมนาคมที่สะดวก  น้ำไหล  ไฟสว่าง  มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

     เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลวังศาลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริการของเทศบาลไปสู่ประชาชน สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลวังศาลา ดังนี้

 

.  นโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

     -  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  และชุมชน

     -  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  สว่าง  อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

     -  ปรับปรุงระบบน้ำประปา  ให้สะอาด ทั่วถึงและเพียงพอ

     -  ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำ  ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

     -  พัฒนาคูคลองส่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรทั้งปี

 

. นโยบายก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  และชุมชน

     -  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  สว่าง  อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

     -  ปรับปรุงระบบน้ำประปา  ให้สะอาด ทั่วถึงและเพียงพอ

     -  ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำ  ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง   

 

๓. นโยบายด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

     -  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เหมาะสมกับพื้นที่ 

     -  จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

     -  เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้เข้มแข็ง

     - จัดให้มีซ่อมบำรุง รถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

     - ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ  ในชุมชน

 

๔. นโยบายด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม

- เร่งแก้ไขปัญหาขยะ  ถังขยะต้องเพียงพอต่อครัวเรือน  และบริหารจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้มีสิทธิภาพ

- จัดกิจกรรมให้ความสำคัญต่อการจัดงานทางด้าน ศาสนา  และประเพณีของท้องถิ่น

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน

         

๕.  นโยบายด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

     -  ดำเนินการงานนโยบายสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   กระจายอำนาจทั่วถึง  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และโปร่งใส

     -  พัฒนาพร้อมปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้ทันสมัย ครอบคลุม และถูกต้อง

     -  ให้ความสำคัญกับการจัดงานราชพิธี  งานสำคัญของสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

     -  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ  รวมทั้งการสัมมนา  แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

 

     กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลตำบลวังศาลา  การกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริงตามภารกิจของเทศบาล  ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสืบไป 

 

**********************************************