ข่าวการเงิน

 ประเภท :  27 ตุลาคม 2566 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะวมที่สาทารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีณ วันท่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 ประเภท :  20 ตุลาคม 2566 รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ประเภท : งบทดลอง 5 ตุลาคม 2566 รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 ประเภท : งบทดลอง 2 ตุลาคม 2566 รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ตุลาคม 2566 ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2566 รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 สิงหาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม