ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 เมษายน 2567 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
 ประเภท :  2 เมษายน 2567 ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมแผนการใช่จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๗ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗)
 ประเภท : งบทดลอง 4 มีนาคม 2567 การจัดทำบัญชีและปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 ประเภท :  22 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖
 ประเภท : งบทดลอง 1 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
 ประเภท :  2 มกราคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
 ประเภท : งบทดลอง 2 มกราคม 2567 รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 ธันวาคม 2566 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2566
 ประเภท : งบทดลอง 12 ธันวาคม 2566 รายงานการจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
 ประเภท :  27 ตุลาคม 2566 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะวมที่สาทารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีณ วันท่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖