เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 14 results.
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการให้บริการบนแพในแม่น้ำลำคอง และกิจการที่สืบเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒)