เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 12 results.
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการให้บริการบนแพในแม่น้ำลำคอง และกิจการที่สืบเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
เทศบัญญัติ(การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒)