วันที่ประกาศหัวข้อ
4 เมษายน 2567จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (๒ ชั้น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาอาชีพ และแสดงสินค้าอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2567จ้างบุคคลจดมาตรวัดน้ำประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กห ๑๘๙๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย