ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 352
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่ลอยกระทง โครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหางหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565