ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 475
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๑๕๘๘ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (๒ ชั้น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาอาชีพ และแสดงสินค้าอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาอาชีพ และแสดงสินค้าอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ประจำหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กน ๖๗๘๘ กจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
ซื้อถุงมือยางสีส้ม (เก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ ถนนสายหนองสะแก - ป่าดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567