โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา

8 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา
 วันที่ 8 กันยายน 2565
 เวลา 09.00 น. 
 นายวิสุทธิ์ วอนเพียร
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 มอยหมายให้
 นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 นางสาวธชาษร ใจแสน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 นางสร้อยทอง ตาลสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เชิญผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังศาลา 
 อบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก สาระน่ารู้ในการดูแลช่องปากและฟันในเด็กปฐมวัย และฝึกปฏิบัติให้น้องๆแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ได้รับเกียรติจาก
 ทันตแพทย์หญิงวสิยา สัตถาวร ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!