จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน “Young Smart : young ทำดี”

15 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน “Young Smart : young ทำดี”
 
 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “Young Smart : young ทำดี” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริตและจิตอาสาในการดำเนินชีวิต  โดยเปิดรับสมัคร เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ เพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน“Young Smart : young ทำดี”
 
 จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปยังกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 4 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สอบถามรายละเอียด โทร.02-2093547 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/surveillance และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!