โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 ตามโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 ตามโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
 เวลา 13.30 น.
นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา มอบหมายให้ 
 นายอนุศักดิ์ คงกำเหนิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังศาลา
 นางสาววรรณสิริ อิ่มศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังศาลา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯโดยความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ประจำหมู่บ้าน
 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแจง  และ หมู่ที่ 8 บ้านป่าดิบออกให้บริการแจกทรายอะเบท ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลวังศาลา
 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลวังศาลา
  โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1ข. คือ
       1. ปิด - ปิดฝาภาชนะให้สนิท
       2. ปล่อย - ปล่อยปลากินลูกน้ำ
       3. เปลี่ยน - เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
       4. ปรับ - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
       5. ปฏิบัติ - ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
       6. ขัด - ขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย เพียงเท่านี้ ก็สามารถป้องกันไม่ให้ยุงลายเป็นพาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลายหรือโรคไข้เลือดออกได้แล้ว
 พร้อมกันนี้ยังจัดทำโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ปี 2565
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!