เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายดวง แก้วตา ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลาได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา โดยม

28 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.30 น.
นายดวง แก้วตา ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลาได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 )
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชึ้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงต่อเติมอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีตำบลวังศาลา
4. ขอยกเลิกใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5. ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
#ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
#เทศบาลตำบลวังศาลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!