ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทบทวนและจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) และแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับบทยทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฎิบัติราชการ

25 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!