ประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี ๒๕๖๗

10 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี ๒๕๖๗

**ทศบาลตำบลวังศาลา ขอเชิญชวนประชาชนตำบลวังศาลา หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลวังศาลา เข้าร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังศาลา ประจำปี ๒๕๖๗**

***โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) โดยขอความร่วมมือทุกท่านทำการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าเว็บไซต์เทศบาล และดำเนินการตามขั้นตอน**

 

เทศบาลตำบลวังศาลา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!