กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จงจิรานนท์ เนตรสว่าง