กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นิชาภา พึ่งเจริญ