สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เกรียงศักดิ์ อิ่มศรี โทร.089-6153570


วชิราภรณ์ จันทร์เพ็ญสถาพร โทร.062-4563991


ศิริขวัญ สุภาพ โทร.091-2659642


สนธยา สารเจริญ โทร.089-2591780


สมพร จิตต์นิยม โทร.089-9134632


สมศรี กลิ่นนิ่ม โทร.081-1958187