สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมโพช สุขสม โทร 085-2982699


สมหมาย จันทร์หอม โทร 081-2909395


สมาน แอตาล โทร 065-6106505


อัศวิน หอมหวล โทร 081-0168558


อิศรา เนตรสุวรรณ โทร.081-3734308