สำนักปลัดเทศบาล

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวทิพย์ภาพรรณ บรรเทาพล