สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

เลขานุการสภาเทศบาล

กนกนวล รัตนกุสุมภ์ โทร 061-5156153