สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

รองประธานสภาเทศบาล

นายสมหมาย จันทร์หอม เบอร์ 081-2909395