สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ประธานสภาเทศบาล

ดวง แก้วตา โทร 087-1536801,098-4933771