สำนักปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชนิกา ทองกัลยา