สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน