สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

จินตภัคอาภา ทองกัลยา