สำนักปลัดเทศบาล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พิภพ นักเพียร