โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อนุศักดิ์ คงกำเหนิด โทร.099-3526694