โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สมจิตต์ วิไลสวรรค์ โทร.081-9956268