กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นางสาวกันยกร ภัทรโชติวนิช