กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางเบญชญา ยาศิริ เบอร์ 099-523-2453